تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
دانش آموزان ممتاز

محمد حسنی
18.75

سامان فرنام
19.22

عادل پرویزی
18.20
سایر رتبه ها
 
سامان فرنام
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 1
 
محمد حسنی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 2
 
عادل پرویزی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 3
 
سید حسین سید محمودی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 4
 
امیرحسین شابازاده بنگر
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 5
 
امیر حسین پایانی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 6
 
سینا عبدلی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 6
 
محمد رضا حسینی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 7
 
دانیال حسنی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 8
 
محمدحسین حق شناس
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 9
 
مهدی کلثومی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 10
 
مهران قلی پور
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 11
 
محمدرضا درودیان
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 12
 
سید علیرضا آقامیرزاده
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 13
 
محمد تقی بخشی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 14
 
اميررضا اسماعيليان
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 15
 
امیرمهدی نجفی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 16
 
علیرضا شربتی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 17
 
رامتین درخشان
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 18
 
پوریا پارسی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 19
 
امیرحسین امامی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 20
 
علیرضا شاه رخی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 21
 
علی رضا ابراهیمیان
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 22
 
حمید مختاری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 23
 
واراند ورطانی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 24
 
سید پارسا رسولی طاهر
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 25
 
عرفان نقدی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 26
 
امیرسامان ابراهیمی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 26
 
اشکان عراقی پور
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 27
 
محمد سلیمانی میگونی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 28
 
مرتضی جوادزاده
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 29
 
نیما مداین
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 30
 
شهاب ضیائی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 30
 
علی احمدی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 30
 
محمد قربانی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 31
 
مهدی ابراهیم مزینانی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 32
 
ایمان ولید آبادی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 33
 
آرمین یوسفی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 34
 
محمد رضا احمدی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 35
 
محمدرضا یقین علی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 36
 
محمدعلی محمدزاده مقدم
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 37
 
عارف دارابی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 37
 
علیرضا یقین علی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 38
 
احسان نظرپور
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 39
 
حمید رضا بزرگ
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 40
 
حسین بختیاری
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 41
 
علیرضا تاجیک سیر
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 42
 
امیر علی غفوریان راد
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 43
 
سید شایان رضوی زاده
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 44
 
سینا دواجی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 45
 
عباس براتی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 45
 
علی حاتمی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 46
 
متین خدیور
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 46
 
علی مسکرا
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 47
 
امید جوادی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 48
 
داوود سلطانی محمدی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 49
 
میر عماد جلیل القدر
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 50
 
آرمین سرانجام
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 50
 
سید امیرحسین میردانیالی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 51
 
محمد رضا حسن زاده
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 52
 
سید پارسا بابایی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 53
 
محمد مهدی جعفری
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 54
 
عرفان صالحی بزرگی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 55
 
مهران عبدلی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 56
 
مهدی نجات پور
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 57
 
بردیا قاسمی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 58
 
امید مهدوی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 59
 
سید یاشار اکبری
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 60
 
محمد علی صمدی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 61
 
فربد رحیمیان
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 62
 
علیرضا شعبانی لالانی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 63
 
اشکان گرامی منش
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 64
 
محمد رضا سمیعی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 65
 
مبین صابریان
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 66
 
سامان گرامی منش
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 66
 
امیرعلی نیازی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 67
 
امیررضا رحیمی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 67
 
امیرحسین جواهرکار
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 68
 
روزبه رحمانی جو
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 68
 
رضا میرزایی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 69
 
علی امیری لرد
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 70
 
امیرحسین یاری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 71
 
خشایار محسنی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 72
 
علی اخلاق
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 73
 
علیرضا مقدمی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 74
 
دانیال محمدحسینی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 75
 
پوریا اسماعیلی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 76
 
پارسا ایزدپناهی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 77
 
امید عسکری نژاد
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 78
 
امیرمهدی داداش زاده
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 79
 
محمدحسین اخوان سیاهکلی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 80
 
علیرضا کشانی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 81
 
محمد امین عقیلی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 82
 
محمدمهدی چیذری
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 83
 
رضا رازگردانی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 84
 
محمدجواد جعفری
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 85
 
علی انصاری
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 86
 
عرفان پالیزدار
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 87
 
سروش خسروداد
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 88
 
علیرضا رحیمی
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 89
 
سید حامد میرقوامی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 90
 
علی خاکبازان
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 91
 
محمد حمزه
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 92
 
مهدی محمد قاسم لو
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 93
 
محمدرضا شمسایی
سوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 94
 
یاسر مشهدی ابراهیم
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 95
 
محمدمهدی عالی زاده
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 96
 
متین نامدار
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 97
 
امید دژند
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 98
 
بردیا انوشه
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 99
 
رضا قاسم بلند
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 100
 
مهبد محمدی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 101
 
عرفان بیکدلی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 102
 
علی درویشی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 103
 
مهدی عباسی حصار امیری
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 104
 
آرمان عبدالهی کردکندی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 105
 
معراج شکاری
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 106
 
مهدی همایونپور
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 107
 
محمد قهرمانی نژاد
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 108
 
سید رضا فلاح علیدوست
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 109
 
مهرشاد وفادار
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 110
 
عرفان بحرینی
دوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 111
 
حسین خسروی دهقی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 112
 
محمد نوروزی
سوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 113
 
محمد مهدی محمدی
دوم کامپیوتر A
  رتبه در مدرسه: 114
 
آرمان محمد ابراهیمی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 115
 
محمد محسن خیراندیش
دوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 116
 
آرمان جواهری طهرانی
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 117
 
سپهر محسن زاده کورایم
سوم کامپیوتر B
  رتبه در مدرسه: 118
 
دانیال بختیاری
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 119
 
سیاوش کریمی
دوم معماری A
  رتبه در مدرسه: 120
 
امیررضا گودرزی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
جواد صادقی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
پیمان ایزددوستدار
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
محمدصالح رضایی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علي جاويدي مهر
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
سید علی میرزا مصطفی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا همتی بهار
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
شایان یعقوبی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
حمیدرضا ایران پور مبارکه
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی رضا فخارنیا
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
مهدی رحیمی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا عبدالملکی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
متین نوری اردستانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
پویا مهرآذر
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا رغبتی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی رضایی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا غفاری
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
محمدرضا شعبانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
ایمان پیراسته
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا مبینی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا علیانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی رضا زرنگ ثانی
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121
 
علی کمری
سوم معماری B
  رتبه در مدرسه: 121