مشاوره رایگان
بانک نرم افزاری دارالفنون

جستجوی مدارس در تهران
پیوندها

رشته نقشه کشی معماری
دانلود کتابهای رشته نقشه کشی معماری
سوالات نهایی رشته معماری
بارم بندی دروس تخصصی معماری
رشته کامپیوتر
دانلود کتابهای رشته کامپیوتر
سوالات نهایی رشته کامپیوتر
بارم بندی دروس تخصصی کامپیوتر
رشته الکتروتکنیک
سوالات نهایی رشته الکتروتکنیک
دانلود کتابهای رشته الکتروتکنیک
بارم بندی دروس تخصصی الکتروتکنیک
رشته حسابداری بازرگانی
دانلود کتابهای رشته حسابداری بازرگانی
رشته اول دبیرستان
بارم بندی دروس عمومی

تعداد بازدید : 200077

جستجوی مدرسه
استان: تهران مقطع:
جنسیت: نوع: رشته: منطقه:

 ردیفنام مدرسهجنسیتمقطعمنطقهنوع
مشاهده1آبراهام(اقلیت)پسرانههنرستان8دولتی
مشاهده2آزادگاندخترانههنرستان1دولتی
مشاهده3آزادی فلسطینپسرانههنرستان7نمونه دولتی
مشاهده4آسیهپسرانههنرستان14دولتی
مشاهده5آفرینشدخترانههنرستان8دولتی
مشاهده6آل یاسیندخترانههنرستان12دولتی
مشاهده7آینده برتردخترانههنرستان5غیردولتی
مشاهده8آئین زندگیدخترانههنرستان2غیردولتی
مشاهده9احرارپسرانههنرستان5دولتی
مشاهده10احسانپسرانههنرستان8غیردولتی
مشاهده11ارشاددخترانههنرستان4دولتی
مشاهده12اسرا نویندخترانههنرستان2غیردولتی
مشاهده13اسوهدخترانههنرستان8دولتی
مشاهده14اکباتاندخترانههنرستان5دولتی
مشاهده15امام جواد (ع)پسرانههنرستان17دولتی
12345678910...
مشخصات مدرسه
نام مدرسه:
مقطع:
جنسیت:
نوع:
شهر: تهران
منطقه:
آدرس:
تلفن:
تلفن:

رشته های این مدرسه: